افسردگی و اضطراب

افسردگی چیست؟

هنگامی که فردی دچار افسردگی می شود ماده ای به نام سروتولین در مغز کاهش می یابد که باعث می شود میزان شادی و انرژی فرد کاهش یابد.